How to Access Samaja ePaper PDF: A Complete Guide

Samaja ePaper PDF, accessing Samaja ePaper, latest news, digital newspaper, stay updated

How to Access Samaja ePaper PDF: A Complete Guide

ପରିଚୟ

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଠକଙ୍କୁ ଦ daily ନିକ ସମ୍ବାଦ ଅଦ୍ୟତନ ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଜ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଖବରକାଗଜ | ମୁଦ୍ରଣ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ, ସମାଜ ଏକ ଇ-ପେପର ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହି ଗାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ Samaja ePaper PDF କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବ |

ପଦାଙ୍କ 1: ସମାଜ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |

ସମାଜର ଇ-ପେପର ସଂସ୍କରଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକଣା ଦଣ୍ଡିକାରେ www.samajaepaper.in URL ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ |

ପଦାଙ୍କ 2: ePaper ବିଭାଗକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ |

ଥରେ ଆପଣ ସମାଜ ୱେବସାଇଟରେ ଥଲେ, ଇପେପର୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବିଭାଗ ଖୋଜ | ଏହା ସାଧାରଣତ the ୱେବସାଇଟର ଉପର ମେନୁ କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ | ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ePaper ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ପଦାଙ୍କ 3: ଇପ୍ସିତ ସଂସ୍କରଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ସମାଜ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଏହାର ଇ-ପେପରର ଏକାଧିକ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପସନ୍ଦ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ସଂସ୍କରଣ ବାଛନ୍ତୁ | ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ସଂସ୍କରଣ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ପଦାଙ୍କ 4: ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ |

ଇପେପର୍ ପିଡିଏଫ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ, ତୁମ ସମାଜ ଖାତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ‘ରେଜିଷ୍ଟର’ କିମ୍ବା ‘ସାଇନ୍ ଅପ୍’ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ |

ପଦାଙ୍କ 5: ePaper PDF କୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ |

ଥରେ ଆପଣ ଲଗ୍ ଇନ୍ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ePaper PDF କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ‘ଡାଉନଲୋଡ୍’ କିମ୍ବା ‘PDF’ ବଟନ୍ ଖୋଜ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କର | ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଡାଉନଲୋଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇପାରେ |

ପଦାଙ୍କ 6: ePaper ପ reading ଼ିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଥରେ ePaper PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସରେ ଏକ PDF ରିଡର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖୋଲିପାରିବେ | ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ସମାଜର ସର୍ବଶେଷ ଖବର ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ reading ି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ |

ଉପସଂହାର

ସମାଜା ଇ-ପେପର ପିଡିଏଫ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ହେଉଛି ଖବରକାଗଜର ସର୍ବଶେଷ ଖବର ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅଦ୍ୟତନ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଉପାୟ | ଏହି ଗାଇଡ୍ ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଷ୍ଟେପଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରି, ଆପଣ ସହଜରେ ePaper PDF କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ | ତୁମର ପ reading ଼ା ଉପଭୋଗ କର!

Other English Newspaper

Millennium Post – Click Here

Business Line – Click Here

Hindustan Times – Click Here

Times of India – Click Here

Mint Newspaper – Click Here

Free Press Journal – Click Here

Hans India – Click Here

Telegraph Newspaper – Click Here

Economic Times – Click Here

The Pioneer Newspaper – Click Here

Business Standard – Click Here

Samaja Epaper PDF- 2024

January 2024: Download Now in pdf

Nov 2023: Download Now

error: Content is protected !!